Siisti koti, siistimpi arki.

Arvonlisäveroton siivouspalvelu

Kuka on oikeutettu siivouspalvelun tilaamiseen ilman arvonlisäveroa? Arvonlisäveroton siivous on mahdollinen esimerkiksi vanhuksille ja sairaudesta kärsiville.

Siivouspalvelu ilman alv:ia

Suomessa on ollut jo usean vuoden mahdollista tilata arvonlisäveroton siivous ikäihmisille ja esimerkiksi sairauksista kärsiville myös yrityksiltä. Kunnilla ja muilla julkisilla toimijoilla tämä mahdollisuus on ollut tietyiltä osin jo pitkään, vuoden 2011 loppupuolella tullut laki yksityisistä sosiaalipalveluista sekä verohallinnon ohje laajensivat palvelun tarjoajien mahdollisuutta päästä arvonlisäverottomuuden piiriin tietyissä olosuhteissa. Käytännössä alv vapaa siivous tarkoittaa sitä, että tällaisiin palveluihin oikeutetut voivat ostaa palvelun 24% edullisemmin. Tämä kuitenkin edellyttää palveluja tarjoavalta yritykseltä tiettyjä asioita.

Arvonlisäveroton siivouspalvelu osana sosiaalihuoltopalveluja

Sanatarkasti puhutaan termistä arvonlisäveroton sosiaalihuoltopalvelu, joka kattaa laajasti useita sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja. Sosiaalihuolto sisältää sosiaalihuoltolain 1301/2014 mukaan sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen,  sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaisen sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Kuntien tehtävä on osaksi hyvinvoinnin edistämistä järjestää sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta.  Sosiaalihuoltopalveluja ovat sosiaalihuoltolain mukaan muun muassa kotipalvelut, kotihoito, asumispalvelut ja laitospalvelut. Siivouspalvelu kuuluu kotipalveluiden piiriin, jonka lisäksi kotipalvelut sisältävät ainakin ateria- ja vaatehuoltopalvelut. Kotihoito taas sen sijaan tarkoittaa kotipalvelujen sekä terveydenhuoltolain 1326/2010 25 §:ssä määriteltyjä kotisairaanhoidon tehtävien kokonaisuutta. Arvonlisäveroton siivous voi siis olla joko osa kotipalvelua tai laajemmin osa kotihoitoa, jotka ovat siis kokonaisuudessaan osa sosiaalihuollon palveluja. Virallisesti ateria- vaatehuolto- ja siivouspalveluista puhuttaessa käytetään termiä kotipalvelujen tukipalvelut.

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat tarjota sosiaalihuollon palveluja lähtökohtaisesti arvonlisäverosta vapaana palveluna, kun taas yksityiset toimijat, kuten yritykset ja yhdistykset, voivat tarjota sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverosta vapaana vain silloin, jos sosiaaliviranomainen valvoo tätä toimintaa, ja vain jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle. Sosiaalihuollon tarpeessa olevalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka oma toimintakyky on alentunut esimerkiksi vanhuuden tai sairauden myötä.

Sosiaaliviranomaisen valvoma arvonlisäveroton siivous

Jotta kotipalvelujen tukipalveluja, joihin esimerkiksi kotisiivous kuuluu, voidaan tarjota arvonlisäverosta vapaana, tulee sosiaaliviranomaisen valvoa toimintaa. Tähän ei kuitenkaan tarvita erikseen sosiaaliviranomaisen erillistä päätöstä jokaista asiakasta kohti, vaan yrityksen ilmoitus omalle kunnalle riittää. Kotihoidon tukipalvelujen tarjoamisesta ei tarvitse erikseen enää ilmoittaa myöskään Aluehallintoviraston rekisteriin. Jotta asia saataisiin vielä hieman monimutkaisemmaksi ilmoitusmenettelyn osalta, tulee palveluntottajan, esimerkiksi kotisiivousyrityksen, itse löytää se osoite, johon ilmoitus tulee tehdä. Esimerkiksi kotihoidon tukipalvelujen tarjoamiseksi Helsingissä tulee vaadittavat tiedot lähettää liitteineen paperitse Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Arvonlisäveroton siivous on osa arvonlisäverottomien sosiaalipalvelujen tuottamista, niin sanottuja kotipalvelujen tukipalveluja.

Ilmoituksessa tulee olla liitteinä:

 • Kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • Yhteisöjen osalta kopio yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta
 • Toimintasuunnitelma, joka sisältää toiminnan sisällön ja laajuuden, mahdolliset käytetyt alihankkijat, tiedot asiakaskunnasta ja henkilöstöstä
 • Kopio vastuuhenkilöiden tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta
 • Henkilötietolain 10 §:ssä määritelty ote rekisteriselosteesta

Kun ilmoitus on käsitelty, tämän lisäksi jotta yritys voi myydä kyseisiä palveluja arvonlisäverosta vapaana, tulee hänen tehdä palvelusuunnitelma ja palvelusopimus asiakkaan kanssa. Yrityksellä tulee olla myös yllä määritelty vastuuhenkilö palvelujen tuottamista varten sekä omavalvontasuunnitelma. Kuitenkin jos yritys haluaa tuottaa palveluja ympärivuorokautisesti, tarvitaan tähän erillinen aluehallintoviraston tai Valviran lupa.

Alv vapaa siivous – kenelle kotisiivous ilman arvonlisäveroa?

Arvonlisäveroton siivous on mahdollista ostaa sellaiselle henkilölle, joka on sosiaalihuollon tarpeessa. Tällä tarkoitetaan sitä, että päivittäiset toimet eivät suju, eikä henkilö tule toimeen päivittäisessä elämässä itse. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi vanhus, sairaudesta kärsivä tai toipilas. Tila voi olla joko jatkuva tai väliaikainen. Tämän lisäksi vaatimuksena kotisiivouksen ostamiselle yritykseltä ilman arvonlisäveroa on se, että sosiaaliviranomainen valvoo palvelun tarjoamista. Tämä tarkoittaa käytännössä yllä mainittuja asioita, eli sitä, että siivouspalvelu on tehnyt tarvittavat ilmoitukset kunnalle, hän on tehnyt erillisen palvelusunnitelman kanssasi sekä palvelusopimuksen, jonka mukaan kotisiivous tehdään sosiaalihuoltopalveluna. Palvelusuunnitelmassa tulee olla tiedot asiakkaan perusteista sosiaalihuollon tarpeelle, tiedot asiakkaan toimintakyvystä ja palvelujen tarpeesta, sekä tiedot toimenpiteistä ja tarvittaessa myös hoito-ohjeet. Sopimuksessa taas tulee olla tiedot siitä, mitä palveluja asiakkaalle myydään ja kuinka paljon. Tämän lisäksi yrityksellä tulee olla yllä mainittu palvelujen laadusta vastaava vastuuhenkilö sekä omavalvontasuunnitelma. Kuulostaa varmasti monimutkaiselta, mutta asian tuntevalle yritykselle palvelun arvonlisäveroton tuottaminen ei ole haastavaa, kunhan on vain saanut asiaan vaadittaavan ilmoitusrumban kuntoon. Sinänsä arvonlisäverottoman siivouspalvelun tarjoaminen ikäihmisille tai sairauksista kärsiville on helpompaa kuin muiden sosiaalihuoltopalvelujen tarjoaminen arvonlisäverosta vapaana. Yli 80 vuoden ikä käy sellaisenaan jo kriteeriksi arvonlisäverottomuudelle.

Arvonlisäverottomat palvelut ikäihmisille ja muille

Vaikka vanhuus on luultavasti yleisin syy jonka perusteella henkilöllä on oikeus ostaa siivouspalvelu ilman alv:ia, muita perusteita voivat olla esimerkiksi pitkäaikainen sairaus, yleinen heikkokuntoisuus, vamma, perhetilanne, toimintakyvyn aleneminen, synnytys tai sairaus. Tärkein kriteeri on se, että henkilö ei pärjää omasta tilanteestaan johtuen jokapäiväisessä elämässä ilman tukea.

Arvonlisäverottomat sosiaalihuollon palvelut ja tukipalvelut

Arvonlisäverottomia sosiaalihuoltopalveluja ovat asumisen ja sitä tukevien toimien järjestäminen, kasvatus, huolenpito ja ylläpito. Arvonlisäverottomia ovat myös sellaiset maksua vastaan ostetut kotipalvelun tukipalvelut, joita ovat muun muassa:

 • Siivouspalvelut, kuten kotisiivous, ikkunoiden pesu, suursiivous
 • Vaatehuolto, kuten vaatteiden pesu, viikkaus, mattojen pesu
 • Asiointi ja kaupassa käynti, kuten apteekissa ja virastoissa käynti
 • Kylvetys- ja saunotus sekä pesupalvelut
 • Turvapalvelut
 • Sosiaalisen kanssakäymisen palvelut, kuten vanhusten päivätoiminta
 • Lumityöt
 • Henkilökohtainen avustaja kotiin
 • Ateriapalvelut, kuten vanhusten ateriapalvelu ja aterioiden kotiin tuonti

Arvonlisäveroton siivous ja kotitalousvähennys

Arvonlisäveroton siivous ja kotitalousvähennys ovat mahdollisia vähennyksiä samasta siivouksesta. Näin saat esimerkiksi perheenjäsenelle tilattua helposti edullisen kotisiivouksen.
Arvonlisäveroton siivous voidaan hyödyntää kotitalousvähennyksessä. Näin esimerkiksi vanhuksille tai sairaille hankittujen palvelujen hinta on todellisuudessa vain murto-osa palvelun kokonaishinnasta. Koska kotitalousvähennys voidaan myöntää myös omalle vanhemmalle tai isovanhemmalle, voidaan tässä säästää myös siinä tilanteessa, vaikka maksaja olisi joku muu kuin asiakas itse. Jos tilaat esimerkiksi palveluja omalle vanhemmalle tai isovanhemmalle, voit saada hyödyn sekä arvonlisäverotuksessa että kotitalousvähennyksenä myös itse. Esimerkki:

Maarit on 84-vuotias ikäihminen, joka on lonkkaleikkauksen jälkeisenä aikana siivouspalvelun ja muiden kotipalvelujen tukipalvelujen tarpeessa, koska arkiset asiat ovat leikatun lonkan takia vaikeita. Maaritin tytär Liisa päättä siskonsa kanssa hankkia äidilleen kotisiivouspalvelun kerran viikossa. Kotisiivouksen tuntihinta on 38 euroa tunnissa, kun mukana on arvonlisävero. Kotisiivoukseen on viikossa varattu neljä tuntia, jolloin kuukaudessa maksettavaksi tulisi:

38 € x 4 tuntia x 4 viikkoa = 608 € (ALV 24%)

Liisa etsii netistä sosiaalihuollon palveluihin erikoistuneen siivouspalveluyrityksen, jonka kautta kotisiivous on mahdollista saada arvonlisäverottomana. Maarit ja siivouspalveluyritys tekevät sopimuksen ja suunnitelman sosiaalihuoltona tarjottavalle siivouspalvelulle. Näin Maarit voi saada palvelun ostettua arvonlisäverottomana, jolloin hinnaksi tulee:

608 € – 117.68 € (ALV 24%) = 490,32 €

Maaritin tytär Liisa maksaa laskun, jolloin hän saa käyttää kotitalousvähennyksen joko vuoden lopussa tai jo omalla verokortillaan. Kotitalousvähennyksen määrä vuonna 2018 on 50%, joten sen osuus kuukausilaskusta on:

490,32 – 100 € (omavastuu) * 50% = 195,16 €

Liisalle tulee maksettavaksi siivouksesta yhteensä 295,16 euroa. Tämä on 48% alkuperäisestä hinnasta. Pienellä tutkimisella ja oikealla siivouspalveluyrityksen valinnalla voi siis säästää siivouspalvelusta vuodessa helposti yli tuhat euroa, etenkin koska 100 euron omavastuuosuus vähennetään vain kerran. Jos Maaritin tarvitsee hankkia kotisiivous koko vuodeksi, on laskelma seuraava:

Kokonaishinta:

52 viikkoa * 38 € * 4 tuntia = 7904 € (ALV 24%)

Arvonlisäveron vähennyksen jälkeen:

7904 € – 1529.81 € (arvonlisävero) = 6374,19 €

Kotitalousvähennyksen käyttäminen:

6374,19 € – 100 € (omavastuu) * 50% = 3137,95 €

Kotitalousvähennyksen maksimimäärä on 2400 euroa, jolloin ennen kotitalousvähennystä, koska laskun loppusumma on 6374,19 euroa, vähennetään tästä 2400 euroa kotitalousvähennyksenä.

6374,19 € – 2400  € = 3974,19 €. Tätä enempää Liisa ei voi saada äidilleen ostetusta arvonlisäverottomasta työstä kotitalousvähennystä.

Lopullisesti maksettava osuus on 50% alkuperäisen palvelun hinnasta. Näin vuosittaiselle arvonlisäverottomalle sosiaalihuoltona toteutetulle kotisiivoukselle tulee hinnaksi 19 euroa tunti. Arvonlisäverottomuus kompensoi 2400 euron kotitalousvähennyksen ylärajan, jolloin käytännössä koko lasku on 50% alkuperäisen työn hinnasta. Laskelmassa ei ole myöskään otettu huomioon sitä, että Liisan puoliso saa käyttää omassa verotuksessaan 2400 euroa ylittävän osuuden, joka voidaan siirtää vaatimuksesta puolisolle. Lopullinen vähennyksen määrä riippuu tietysti myös Liisan tuloista, joiden perusteella maksettava vero ja tästä vähennettävä kotitalousvähennys loppupeleissä lasketaan, siis jos Liisa maksaa kyseisen laskun.

Arvonlisäverottomien kotipalvelujen tilaaminen on huonosti ymmärretty asia, josta on vaikea saada selkoa. Toivottavasti tämän artikkelin vinkit auttoivat ymmärtämään, miten kotisiivous voidaan tilata arvonlisäverottomana. Jos sinulla on kysyttävää aiheesta tai juttuehdotuksia, laita rohkeasti mailia osoitteeseen siivousvinkit(miukumauku)siististi.com! 🙂

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vieritä ylös